Nand Gates

IC TTL SCHOTTKY 7400

IC7400

nedostupno
240,00 rsd

IC TTL SCHOTTKY 7401

IC7401

dostupno
144,00 rsd

IC TTL SCHOTTKY 7403

IC7403

dostupno
144,00 rsd

IC TTL SCHOTTKY 7410

IC7410

dostupno
72,00 rsd

IC TTL SCHOTTKY 7430

IC7430

dostupno
78,00 rsd

IC TTL SCHOTTKY 74ALS00

IC74ALS00

dostupno
192,00 rsd

IC TTL SCHOTTKY 74ALS03

IC74ALS03

nedostupno
90,00 rsd

IC TTL SCHOTTKY 74ALS10

IC74ALS10

nedostupno
96,00 rsd

IC TTL SCHOTTKY 74ALS20

IC74ALS20

nedostupno
222,00 rsd

IC TTL SCHOTTKY 74ALS30

IC74ALS30

nedostupno
126,00 rsd

IC TTL SCHOTTKY 74C00

IC74C00

nedostupno
276,00 rsd

IC TTL SCHOTTKY 74C20

IC74C20

nedostupno
162,00 rsd

IC TTL SCHOTTKY 74F00

IC74F00

dostupno
90,00 rsd

IC TTL SCHOTTKY 74F10

IC74F10

dostupno
132,00 rsd

IC TTL SCHOTTKY 74F20

IC74F20

nedostupno
72,00 rsd

IC TTL-H.S.CMOS 74HC00

IC74HC00

dostupno
28,80 rsd

IC TTL-H.S.CMOS 74HC03

IC74HC03

dostupno
48,00 rsd

IC TTL-H.S.CMOS 74HC10

IC74HC10

dostupno
36,00 rsd

IC TTL-H.S.CMOS 74HC20

IC74HC20

dostupno
36,00 rsd

IC TTL-H.S.CMOS 74HC30

IC74HC30

dostupno
36,00 rsd

IC TTL SCHOTTKY 74LS00

IC74LS00

dostupno
42,00 rsd

IC TTL SCHOTTKY 74LS03

IC74LS03

dostupno
36,00 rsd

IC TTL SCHOTTKY 74LS10

IC74LS10

dostupno
72,00 rsd

IC TTL SCHOTTKY 74LS12

IC74LS12

dostupno
28,80 rsd

IC TTL SCHOTTKY 74LS20

IC74LS20

dostupno
72,00 rsd

IC TTL SCHOTTKY 74LS22

IC74LS22

dostupno
48,00 rsd

IC TTL SCHOTTKY 74LS26

IC74LS26

dostupno
26,40 rsd

IC TTL SCHOTTKY 74LS30

IC74LS30

dostupno
84,00 rsd

IC TTL SCHOTTKY 74S00

IC74S00

dostupno
168,00 rsd

IC TTL SCHOTTKY 74S03

IC74S03

nedostupno
210,00 rsd

IC TTL SCHOTTKY 74S10

IC74S10

dostupno
180,00 rsd

IC TTL SCHOTTKY 74S133

IC74S133

nedostupno
180,00 rsd