Garancija kvaliteta

Garancija na saobraznost proizvoda je 24 meseca od dana kupovine. Garancija na saobraznost proizvoda koji se smatraju potrošnom robom može biti manja od 24 meseca. Delovi uređaja podložni habanju ne podležu garanciji.

Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda, koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklarisanim karakteristikama proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac.

Garantni rok počinje danom prodaje  uređaja, koji se unosi u garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca.

Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datim uputstvima za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica.

M&G electronic d.o.o. garantuje za kvalitet proizvoda iz svog asortimana, kao i za usklađenost proizvoda sa navedenim karakteristikama na Web sajtu.